IKenIK - Winnaar Thuiswinkel awards 2013

Klantenservice

Algemene Gegevens


 IKenIK.nl (IKenIK.nl is onderdeel van W&W trading) De leukste en hipste baby & kinderwinkel van Nederland
Smeenkhof 7 7429 AX Deventer

E-mail : [email protected]
Telefoon :  088 86 59 399      Werkdagen van 09:00 tot 22:00 uur

 

Bankrekeningnummer : 13.67.62.018 - Rabobank te Deventer  ten name van W&W trading
IBAN code : NL10RABO0136762018
KvK nummer 51475944
BTW nummer NL8223.21.518.B08

 

Algemene Voorwaarden IKenIK Marktplein


Gebruikersvoorwaarden IKenIK Marktplein

Versie April 2013

Hieronder treft u de “gebruikersvoorwaarden particuliere verkopen via IKenIK Marktplein” aan. Door u aan te melden als particuliere verkoper via IKenIK marktplein, geeft u aan deze ebruikersvoorwaarden inclusief bijlagen te accepteren en na te leven.

 Artikel 1 - Definities

 • IKenIK: W&W Trading handelend onder de naam IKenIK.nl gevestigd te (7429AX) Deventer, Smeenkhof 7. Opererend onder BTW nummer: NL 8223.21.518.B.01, Kamer van Koophandel nummer: 08180028
 • Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door IKenIK aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 • Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden particuliere verkopen via IKenIK, inclusief bijlagen.
 • Particuliere Verkoper(s): iedere natuurlijke persoon die een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door IKenIK als verkoper is geaccepteerd.
 • Verkoopaccount: het door de Particulier Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.
 • Artikelen: alle producten waarvan IKenIK kenbaar heeft gemaakt dat deze door Particuliere Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.
 • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Particuliere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Particuliere Verkoper via het Platform.
 • Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door IKenIK te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die IKenIK ten behoeve van de Particuliere Verkopers ter beschikking stelt.

 Artikel 2 – Verkoopaccount

 1. Iedere Particuliere Verkoper dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 2. Aanmelding als Particuliere Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen, waaronder ter voorkoming van misverstanden uitdrukkelijk begrepen de Handleiding voor Particuliere Verkopers en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven.
 3. De Particuliere Verkoper is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
 4. De Particulier Verkoper is slechts gerechtigd om één (1) Verkoopaccount aan te maken, dat uitsluitend mag worden gebruikt voor het aanbieden van Artikelen, die eigendom zijn van de Particuliere Verkoper.
 5. De Particuliere Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersnaam, wachtwoord en/of Verkoopaccount. IKenIK is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Particuliere Verkoper op te schorten.
 6. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn Verkoopaccount.
 7. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om Artikelen direct of indirect aan zichzelf te verkopen.
 8. De Particuliere Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

 Artikel 3 - Aanbod

 1. De Particuliere Verkoper kan enkel en alleen Artikelen aanbieden. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Handleiding voor Particuliere Verkopers.
 2. IKenIK is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is IKenIK gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Particuliere Verkoper enig recht geldend kan maken op IKenIK als gevolg daarvan. IKenIK behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.
 3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door IKenIK zijn en/of worden opengesteld zijn opgenomen in de Handleiding voor Particuliere Verkopers, welke Handleiding, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door IKenIK van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd.
 4. Het staat IKenIK vrij om de Particuliere Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Particuliere Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van IKenIK. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is IKenIK gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
 5. IKenIK is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Particuliere Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de site op te nemen of van de site te verwijderen indien dit naar oordeel van IKenIK niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van IKenIK schadelijk kan zijn voor de goede naam van IKenIK, het Platform of derden.

 Artikel 4. Bestelling en levering

 1. De Particuliere Verkoper erkent dat de bestelling en levering via het Platform alleen tussen Verkoper en Koper plaats vindt, hierbij is IKenIK volledig uitgesloten. 

Artikel 5 – Klantrelatie

 1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Particuliere Partner aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Particuliere Verkoper en de Klant.
 2. De Particuliere Verkoper erkent dat IKenIK geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt.
 3. De Particuliere Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Particuliere Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden tot IKenIK. De Particuliere Verkoper zal IKenIK vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens IKenIK, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
 4. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Particuliere Verkoper.
 5. De Particuliere Verkoper erkent en accepteert dat Klanten deelnemen aan een evaluatiesysteem, op basis waarvan de Particuliere Verkoper een zogenaamde ‘rating’ verkrijgt en tevens reviews over Artikelen en/of Particuliere Verkoper kan schrijven en op de Omgeving kan (laten) plaatsen. IKenIK heeft geen invloed op deze reviews en zal deze niet censureren, met uitzondering van teksten die, in strijd zijn met wet of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden. Dergelijk teksten zullen door IKenIK worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.
 6. De Particuliere Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers (van IKenIK, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.
 7. IKenIK stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de klant in overeenstemming met het bepaalde in de Handleiding voor Particuliere Verkopers. De Particuliere Verkoper machtigt IKenIK hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Particuliere Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat IKenIK partij wordt bij de Koopovereenkomst.

Artikel 6 – Privacy

 1. IKenIK verstrekt aan de Particuliere Verkoper enkel en alleen de persoonsgevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Particuliere Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”) en een emailadres.
 2. De Particuliere Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij deze Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. Ook na beeindiging van het Verkoopaccount is de Particuliere Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Particuliere Verkoper aansprakelijk voor alle door IKenIK geleden schade.
 3. De Particuliere Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet beschermingpersoonsgegevens).
 4. Het is de Particuliere Verkoper niet toegestaan commerciële aanbiedingen te plaatsen. Het is IKenIK Marktplein voorbehouden advertenties van commerciele aanbieders te verwijderen.
 5. IKenIK staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

Artikel 7 - Garanties en verplichtingen

 1. De Particuliere Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. De Particuliere Verkoper garandeert dat: - alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door IKenIK zijn opengesteld.
  - de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  -de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  - de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  - het handelen van de Particuliere Verkoper en/of Artikelen van de Particuliere Verkoper de reputatie en/of het imago van IKenIK of de Omgeving niet zullen schaden;
  - door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  - zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van IKenIK.
 3. De Particuliere Verkoper zal IKenIK vrijwaren tegen alle schade van claims tegen IKenIK als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
 4. Het is de Particuliere Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. IKenIK verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Particuliere Verkoper te gebruiken zolang de Particuliere Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
 2. De Particuliere Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle IKenIK Merken en logo's eigendom zijn en blijven van IKenIK en op geen enkele wijze door de Particuliere Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IKenIK mogen worden gebruikt. De Particuliere Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van IKenIK en derden volledig respecteren.
 3. De Particuliere Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaam-registratie bevattende het element “IKenIK”, “IKenIK.nl” en/of “IKenIK Marktplein” of een daarop lijkend element of of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van IKenIK Merken en/of logo’s door de Particuliere Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van IKenIK.

 Artikel 9 – Beëindiging IKenIK Particuliere verkoperschap

 1. IKenIK is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Particuliere Verkoper geen Verkoopaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount, een reeds aangemaakt Verkoopaccount te blokkeren of het Particulier Verkoperschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als IKenIK vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van IKenIK verstoort of naar oordeel van IKenIK schadelijk kan zijn voor de goede naam van IKenIK of derden.
 2. IKenIK is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Particuliere Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

 Artikel 10 – Gevolgen beëindiging Particuliere Verkoperschap

 1. Indien het Particuliere Verkoperschap, om welke reden dan ook, is beëindigd: a. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
  b. is de Particuliere Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de IKenIK Merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 2. De Particuliere Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door IKenIK in verband met de beëindiging van het Particuliere Verkoperschap door IKenIK en de Particuliere Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

 Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. De Particuliere Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.
 2. De Particuliere Verkoper vrijwaart IKenIK volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Particuliere Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zijnde thans de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart IKenIK voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van IKenIK, is IKenIK op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Particuliere Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.
 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat IKenIK in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 100,-- (zegge: honderd euro) per jaar.

 Artikel 12 - Diversen

 1. De Particuliere Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van IKenIK en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens IKenIK. De Particuliere Verkoper vrijwaart IKenIK volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 2. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Particuliere Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij IKenIK hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. IKenIK is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. Indien een Particuliere Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount. In geval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden, is de Particuliere Verkoper gerechtigd het Particuliere Verkoperschap te beëindigen.
 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Particuliere Verkoper stemt er mee in dat IKenIK haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij IKenIK bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount (zgn. servicemails).

 Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Particuliere Verkopersvoorwaarden en het Particuliere Verkoperschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Privacy


 Algemeen IKenIK respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en  draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft  vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de  bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het  overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw  toestemming. IKenIK zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden  verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die  zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Gebruik NAW Gegevens IKenIK gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende  diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam,  e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. Met  uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de  ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als  u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een  e-mail te sturen. Om het winkelen bij IKenIK zo aangenaam mogelijk  te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en  de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze  diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u  artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

In uw IKenIK account slaan wij informatie op zoals uw naam en adres,  telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij  iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het  gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers  helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookies Cookies  zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op  uw computer. IKenIK gebruikt cookies om u te herkennen bij een  volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen  over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te  passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie  met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om  uw order correct af te handelen.

Overige IKenIK verkoopt uw gegevens niet. IKenIK zal uw persoonlijke gegevens niet  aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking  stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze  werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de  vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke  gegevens zijn veilig bij IKenIK. Wij waarderen het vertrouwen dat u in  ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens  omgaan.

Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.